Àrea de Construcció i Territori


En curs

 

DIGNITY - DIGital traNsport In and for socieTY

L'objectiu general de DIGNITY, transport digital dins i per a la societat, és fomentar un ecosistema de viatges digital sostenible, integrat i fàcil d'utilitzar que millori l'accessibilitat i la inclusió social, juntament amb l'experiència de viatge i la vida diària de tots els ciutadans.

El projecte aprofundeix en l'ecosistema del transport digital per comprendre tota la gamma de factors que poden provocar disparitats en l'adopció de solucions de mobilitat digitalitzada per part de diferents grups d'usuaris a Europa. Analitzant la transició digital tant des de la perspectiva de l'usuari com del proveïdor, DIGNITY analitza els reptes que suposa la digitalització, per després dissenyar, provar i validar l'enfocament DIGNITY, un concepte nou que pretén convertir-se en l'"ABC per a un sistema de viatges inclusiu digital".

L'enfocament combina metodologies de disseny inclusives provades amb els principis de l'anàlisi prospectiva per examinar com una implicació estructurada de tots els actors (institucions locals, actors del mercat, grups d'interès i usuaris finals) pot ajudar a superar la bretxa digital creant conjuntament solucions de mobilitat més inclusives i mitjançant la formulació de marcs polítics centrats en l'usuari.


Àmbit: Sostenibilitat Urbana

Entitats/institucions participants:

 • ISINNOVA
 • MOBIEL 21
 • BUAS
 • UPC
 • IZT
 • UCAM
 • FACTUAL
 • BARCELONA REGIONAL
 • Tilburg
 • NEXTBIKE
 • Municipality of Ancona
 • myCicero
 • Conerobus
 • The Flemish Department of Mobility and Public Works

Entitat finançadora: H2020 EU funding

Pressupost del projecte: 2.750.367,50 €

Data d'inici: 01.2020. Data prevista de finalització: 12.2022. 

Investigador responsable: Elisabet Roca

 

 

 

Finalitzats 

 

Mitigació del Canvi Climàtic, Desenvolupament Humà Sostenible i Salut Humana


Projecte de recerca del Grup sobre el Governament del Canvi Climàtic, GGCC, del grup singular de recerca de la UPC en Sostenibilitat, Tecnologia i Humanisme, STH, amb el suport de la Fundació "La Caixa". Aquest projecte de recerca permet continuar els treballs de recerca propis del grup GGCC entorn del concepte de "Pressupost Global de Carboni" i la seva distribució entre els diferents països del món atenent a criteris de Justícia Climàtica per càpita. Es tractarà de veure com es poden fer compatibles la imprescindible mitigació del canvi climàtic (no utilitzant més pressupost global de carboni del qual es té per no depassar els 2 graus d'augment de la temperatura, marcat com a objectiu a l'acord de París) amb el necessari assoliment de la suficiència alimentària en el món (prerequisit clau de la salut humana). D'aquesta problemàtica alimentària s'analitzarà concretament la contribució de l'agricultura de la terra i el sòl fèrtil que, precisament, ha d'evolucionar des d'una agricultura que contribueix a l'augment d'emissions a una agricultura que hi hauria i pot ser absorbidora neta de CO2 (desacoblant així les dues fenomenologies analitzades en aquesta recerca).

 

Àmbit: Global

Entitats/institucions participants: Universitat Politècnica de Catalunya a través del IS.UPC i, concretament, del GGCC del STH. 

Entitat finançadora: Fundació "La Caixa" Codi: I-01510

Data d'inici: 12.12.2016. Data prevista de finalització: 12.12.2017. 

Investigador responsable: Olga Alcaraz i Josep Xercavins