Àrea de Sector Productiu

Aigua | Construcció i Territori | Educació | Energia | Sector Productiu

 

 

Índex projectes finalitzats

 

Finalitzats

 

Circular Design - Learning for Innovative Design for Sustainability (L4IDS)

L'objectiu del projecte és promoure el consum i la producció de productes i serveis sostenibles a Europa. Això s'aconseguirà a través d'un procés de co-creació de coneixements i el desenvolupament de materials de capacitació per tal d'ensenyar i formar estudiants, professors i professionals del sector del disseny en estratègies per la Innovació     en el Disseny per a la sostenibilitat.

L'atenció se centra en els aspectes d'enpreneduria social  i la innovació educativa, la qual cosa permetrà la creació de productes i serveis sostenibles, alineats amb les polítiques europees d'economia circular i, en conseqüència, una societat més sostenible.

La iniciativa té com a objectiu l'enfortiment la tríada co-creació de Coneixement - Disseny per a la sostenibilitat - Innovació, on hi ha una manca d'esquemes específics d'aprenentatge, mitjançant el disseny de cursos i materials d'ensenyament tant en l'àmbit l'educació superior, com en el de la formació continua. Per donar suport al projecte, s'han creat 4 hubs a 4 nacions europees (Irlanda, Catalunya, Suècia i els Països Baixos). Cada hub inclou universitats, empreses i associacions Nacionals de Disseny.

 

Àmbit: Europeu

Coordina: Universitat Politècnica de Catalunya  

Entitats/institucions participants: 

 • Linkopings Universitet (SE), 
 • Nutcreatives SL (ES), 
 • Habermann Design & Development Ab (SE), 
 • Oneoff Design Furniture Limited (IE), 
 • Institute of Designers in Ireland Limited (IE), 
 • Better Future Factory Bv (NL), 
 • Stichting House of Design (NL), 
 • Stiftelsen Svensk Industridesign (SE), 
 • Ajuntament de Barcelona (ES), 
 • Stichting NHL (NL), 
 • University Of Limerick (IE), 
 • Fundacio Privada B.C.D. per la Promocio del Disseny Industrial (ES).

Entitat finançadora: European Commission - ERASMUS+

Pressupost del projecte: 993.763 €

Data d'inici: 01.11.2016 Data prevista de finalització: 31.10.2019 

Investigador responsable: Jordi Segalàs

 

ECORKWASTEGestió integrada i sostenible dels residus de suro en la indústria del suro

L’objectiu principal del projecte ECORKWASTE és la demostració de la viabilitat tècnica, medi ambiental i econòmica de la revalorització del subproducte de la indústria surera, d’acord amb la mida de la partícula. Certa mesura de partícula de subproducte de la indústria surera serà utilitzada com a material absorbent en aiguamolls construïts, com sistema d’eliminació de components orgànics de l’aigua residual de la indústria vitivinícola. Altres residus del suro, com taps, residus de suro reblits en procés de descontaminació en aiguamolls construïts i suro en pols, seran utilitzats com substrat per a una revalorització energètica en processos de gasificació.

 

ECORKWASTE recull i té en compte les prioritats en la gestió de residus establerts en la Directiva Marco de Residus 2008/98 / CE, així com l’objectiu de la gestió de residus per a una Europa de Recursos Eficients i per al 7è Programa d’Acció Ambiental. A més, també s’aborden els principals objectius de la Directiva 1999/31 / CE sobre la bioremediació de residus en abocadors.

 

Àmbit: Local

Coordina: Universitat Politècnica de Catalunya  

Entitats/institucions participants: Fundació CTM Centre Tecnològic (CTM), Institut Català del Suro (ICSuro), INNOVI, Grupo TYPSA

Col·laboadors: Codorniu

Entitat finançadora: European Comission - Environment (LIFE Programme)

Pressupost del projecte: 1.903.898,00 €

Data d'inici: 01.09.2015 Data prevista de finalització: 31.12.2018 

Investigador responsable: Joan de Pablo Ribas

Web: www.ecorkwaste.eu

 

Valorització en origen de residus orgànics en el Parc Mediterrani de la Tecnologia

Aquest projecte vol donar resposta a la necessitat de tractament de residus orgànics generats en el Parc Mediterrani de la Tecnologia (PMT). Es tracta d'un Projecte Llavor finançat per l'Institut de Sostenibilitat de la Universitat Politècnica de Catalunya.


El PMT és un parc científic i tecnològic impulsat per la Generalitat de Catalunya, el Consell Comarcal del Baix Llobregat, l'Ajuntament de Castelldefels i la Universitat Politècnica de Catalunya. Com a UPC, es localitza el Campus del Baix Llobregat, amb l'Escola Superior d'Agricultura de Barcelona (ESAB) i l'Escola d'Enginyeria de Telecomunicació i Aeroespacial de Castelldefels (EETAC).


El projecte està dut a terme per PDI i PAS de l’ESAB, en col·laboració amb membres del l’EETAC i experts en l’àrea, i està en concordança amb la política ambiental de la universitat i les lleis autonòmiques sobre gestió de residus sòlids.


L’objectiu general és la posada en marxa d’un sistema de recollida selectiva, així com sensibilitzar i implicar la comunitat del PMT en la separació de la fracció orgànica. Aquest projecte contempla dues fases: la recollida selectiva de la fracció orgànica generada pel restaurant del campus i el tractament d’una part de la fracció orgànica en compostadors de 330l.


La quantificació de la fracció orgànica generada es considera un factor important per determinar els Kg/dia i  comprovar la quantitat total produïda en un any. Part d’aquesta fracció orgànica ha estat recompostada amb restes vegetals i, des de l’inici del projecte, s’han produït dos lots de compostatge. L’execució d’aquesta activitat ha estat a càrrec d’estudiants becats de l’ESAB, en el marc del seu projecte final de carrera.

 

Àmbit: Autonòmic
Entitats finançadores: Diputació de Barcelona i Universitat Politècnica de Catalunya (Llavors de Sostenibilitat 2010)

Investigador responsable: Xavier Martínez Farré

Pàgina web: http://compostpmt.cbl.upc.edu/