Comparteix:

Qualitat dels estudis

Marc VSMA

La verificació, el seguiment de la implantació del títol de màster, la introducció de possibles modificacions i l'acreditació són els processos d'avaluació que configuren el cicle de vida d'una titulació.

Les titulacions de l'EEES, per tenir validesa oficial, s'han de sotmetre a un procés d'avaluació de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU Catalunya): la verificació. Aquestes propostes d'ensenyaments s'han d'elaborar seguint el marc normatiu de la UPC i les guies d'AQU Catalunya. Un cop l'ensenyament ha estat verificat, la Generalitat l'ha d'autoritzar perquè es pugui implantar, d'acord amb els criteris de programació que estableixi i la disponibilitat de finançament. Finalment, el Consell de Ministres estableix el caràcter oficial dels títols universitaris i ordena la seva inclusió en el Registre d'Universitats, Centres i Títols (RUCT).

Més informació

Les titulacions han de realitzar un procés anual d'anàlisi i reflexió sobre l'adequació de la posada en marxa i de la seva evolució d'acord amb els objectius i indicadors descrits a la memòria aprovada. Aquest procés ha d'incloure el disseny d'actuacions de millora que permetin modular les desviacions, si és el cas. Aquest procés anual rep el nom de "Seguiment de la titulació", el qual culmina, al final de cada cicle, en el procés d'Acreditació.

L'aplicació SAT, té com a objectiu facilitar l'anàlisi, la reflexió, la generació de propostes de millora i l'elaboració dels Informes de Seguiment que posteriorment es lliuren a AQU Catalunya.

Més informació

Els canvis en els títols oficials només poden ser fruit del procés de seguiment i, per tant, són el resultat natural i esperat d'aquest procés. Per aquest motiu cada ensenyament només es pot sotmetre al procés de modificació, com a màxim, un cop cada curs acadèmic. Els possibles canvis es poden classificar en funció de la seva tipologia:

    • Modificacions no substancials: canvis menors que milloren el títol i que s'incorporen a la memòria del títol quan s'hagi de sotmetre a un procés de modificació.
    • Modificacions substancials: canvis que comporten alteracions en l'estructura o naturalesa i objectius de l'ensenyament:

Més informació

L'acreditació és un procés, basat amb la millora contínua, de l'avaluació de la qualitat d'un programa d'estudis i d'un centre que l'imparteix.

Els programes formatius que imparteix l'Institut de Sostenibilitat, per poder continuar impartint-se, hauran d'haver estar acreditats positivament:

  • Màsters: abans de 4 anys a comptar des de la seva verificació o darrera acreditació.

Per assolir una acreditació positiva és imprescindible que cada titulació compti amb els informes següents:

  • Els informes de seguiment de les titulació que els agents previstos en el SGIQ de cada universitat hauran anat generant i lliurant a AQU Catalunya.
  • L'informe d'autoavaluació elaborat pel comitè d'avaluació intern (CAI)
  • Els informes d'avaluació que anualment pugui haver elaborat AQU Catalunya sobre els informes de seguiment esmentats.
  • Els informes d'avaluació externa de les titulacions emesos pel comitè d'avaluació extern (CAE).

Les acreditacions dels títols oficials seran emeses per la Comissió d'Acreditació corresponent que constitueixi AQU Catalunya.

Informació sobre els segells i certificats atorgats a les titulacions.

 

AQUÍ podeu consultar tota la documentació al respecte.

Dades complementàries