Vés al contingut (premeu Retorn)

Relació de projectes

Erasmus+Enhancing Entrepreneurship, Innovation and Sustainability in Higher Education in Africa

El Institut de sostenibilitat participa en un nou projecte Erasmus+ que promou emprenedoria, innovació i sostenibilitat a les universitats africanes.
El projecte, liderat per la Universitat de Aalborg (Dinamarca) té com a objectiu principal iniciar un canvi educatiu sustenible a les 5 institucions educatives més grans d’Àfrica integrades en el projecte, redissenyant unes millor pràctiques respecte als enfocaments d’aprenentatge i ensenyament i mètodes d’entrega.

 

Una conseqüència d’aquesta modernització serà l’impacte en el sector educacional d’Àfrica malgrat la disseminació de la informació de unes millors pràctiques. Una altra conseqüència serà la provisió de graduats equipats amb habilitats d’emprenedor i innovador per l’ocupabilitat i l’autoocupació i el reconeixement de temes de sostenibilitat rellevants per a la societat.

 

Juntament amb la UPC, a través de l’Institut de Sostenibilitat, el projecte compta amb conegudes universitats europees:

University of Copenhagen (UCPH - Dinamarca); Roskilde University (RUC - Dinamarca); Royal Institute of Technology (KTH - Suècia)

I africanes:

Kwame Nkrumah University of Science and Technology (KNUST – Ghana); University of Ghana (UG – Ghana); Sokoine University of Agriculture (SUA – Tanzania); State University of Zanzibar (SUZA – Tanzania); Kilimanjaro Christian Medical University College (KMUCo – Tanzania).


 

Àmbit: Global

Entitats/institucions participants: Universitat Politècnica de Catalunya a través del IS.UPC i Universitat de Aalborg (Dinamarca) 

Entitat finançadora: Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA)

Pressupost del projecte: 999.849 €

Data d'inici: 09.2017. Data prevista de finalització: 09.2020. 

Investigador responsable: Jordi Segalàs

 

 

Mitigació del Canvi Climàtic, Desenvolupament Humà Sostenible i Salut Humana

Projecte de recerca del Grup sobre el Governament del Canvi Climàtic, GGCC, del grup singular de recerca de la UPC en Sostenibilitat, Tecnologia i Humanisme, STH, amb el suport de la Fundació "La Caixa". Aquest projecte de recerca permet continuar els treballs de recerca propis del grup GGCC entorn del concepte de "Pressupost Global de Carboni" i la seva distribució entre els diferents països del món atenent a criteris de Justícia Climàtica per càpita. Es tractarà de veure com es poden fer compatibles la imprescindible mitigació del canvi climàtic (no utilitzant més pressupost global de carboni del qual es té per no depassar els 2 graus d'augment de la temperatura, marcat com a objectiu a l'acord de París) amb el necessari assoliment de la suficiència alimentària en el món (prerequisit clau de la salut humana). D'aquesta problemàtica alimentària s'analitzarà concretament la contribució de l'agricultura de la terra i el sòl fèrtil que, precisament, ha d'evolucionar des d'una agricultura que contribueix a l'augment d'emissions a una agricultura que hi hauria i pot ser absorbidora neta de CO2 (desacoblant així les dues fenomenologies analitzades en aquesta recerca).
 

Àmbit: Global

Entitats/institucions participants: Universitat Politècnica de Catalunya a través del IS.UPC i, concretament, del GGCC del STH. 

Entitat finançadora: Fundació "La Caixa" Codi: I-01510

Pressupost del projecte: 52.800 €

Data d'inici: 12.12.2016. Data prevista de finalització: 12.12.2017. 

Investigador responsable: Olga Alcaraz i Josep Xercavins

 

Circular Design - Learning for Innovative Design for Sustainability (L4IDS)

L'objectiu del projecte és promoure el consum i la producció de productes i serveis sostenibles a Europa. Això s'aconseguirà a través d'un procés de co-creació de coneixements i el desenvolupament de materials de capacitació per tal d'ensenyar i formar estudiants, professors i professionals del sector del disseny en estratègies per la Innovació     en el Disseny per a la sostenibilitat.

L'atenció se centra en els aspectes d'enpreneduria social  i la innovació educativa, la qual cosa permetrà la creació de productes i serveis sostenibles, alineats amb les polítiques europees d'economia circular i, en conseqüència, una societat més sostenible.

La iniciativa té com a objectiu l'enfortiment la tríada co-creació de Coneixement - Disseny per a la sostenibilitat - Innovació, on hi ha una manca d'esquemes específics d'aprenentatge, mitjançant el disseny de cursos i materials d'ensenyament tant en l'àmbit l'educació superior, com en el de la formació continua. Per donar suport al projecte, s'han creat 4 hubs a 4 nacions europees (Irlanda, Catalunya, Suècia i els Països Baixos). Cada hub inclou universitats, empreses i associacions Nacionals de Disseny.

Àmbit: Europeu

Coordina: Universitat Politècnica de Catalunya  

Entitats/institucions participants: 

Linkopings Universitet (SE), Nutcreatives SL (ES), Habermann Design & Development Ab (SE), Oneoff Design Furniture Limited (IE), Institute of Designers in Ireland Limited (IE), Better Future Factory Bv (NL), Stichting House of Design (NL), Stiftelsen Svensk Industridesign (SE), Ajuntament de Barcelona (ES), Stichting NHL (NL), University Of Limerick (IE) , Fundacio Privada B.C.D. per la Promocio del Disseny Industrial (ES)

Entitat finançadora: European Commission - ERASMUS+

Pressupost del projecte: 993.763 €

Data d'inici: 01.11.2016 Data prevista de finalització: 31.10.2019 

Investigador responsable: Jordi Segalàs

 

Els impactes del gas i les seves infraestructures: construint lligams entre entitats barcelonines i territoris afectats, des de la recerca-acció i la investigació activista

 

Més imatges del projecte

El present projecte pretén facilitar la capacitat d’incidència política de la ciutadania a través d’una proposta d’aprenentatge servei sobre els impactes del gas i les seves infraestructures. La metodologia proposada combina la recerca-acció, expertesa de l’Institut de Sostenibilitat de la UPC, amb la investigació-activista, conduïda per l’Observatori del Deute en la Globalització; en el marc de l’assignatura Taller de Recerca-Acció del Màster de Ciencia i Tecnologies de la Sostenibilitat de la UPC.

En una primera fase es farà una anàlisi del Port de BCN, important punt entrada de gas a Europa, es realitzaran entrevistes a entitats del districte Sants-Montjuic i a les comunitats afectades per les infraestructures gasístiques al territori català. Amb aquesta informació es redactarà un document per polítics (policy briefing) i una unitat didàctica per Instituts. Per últim, es presentaran els resultats al consell de barri, a instituts i a reunions amb representants polítics.

L’ApS per tant, tindrà dimensions de recerca, sensibilizació i formació cercant la generació de vincles entre la ciutat de BCN i els territoris afectats per les infraestructures gasístiques, amb un enfocament crític i de justícia social cap a la incidència política.

Àmbit: Global

Coordina: Observatori del Deute en la Globalització (ODG) - Alfons Pérez    

Entitats/institucions participants: Institut Universitari de Recerca en Ciències i Tecnologies de la Sostenibilitat (IS.UPC)

Entitat finançadora: Ajuntament de Barcelona

Entitat cofinançadora: Unió Europea

Pressupost del projecte: 15.380 €

Data d'inici: 01.12.2016 Data prevista de finalització: 30.11.2017 

Investigador responsable (UPC): Jordi Segalàs

Més imatges del projecte

 

EDINSOST

Educació i Innovació Social per la Sostenibilitat

El projecte Educació i Innovació Social per la Sostenibilitat té com a objectiu formar graduats i graduades perquè liderin la superació dels reptes de la nostra societat cap a la sostenibilitat. La investigació és aplicada, de marcat caràcter multidisciplinari i contextualitzada en nou universitats que treballen conjuntament des de la Comissió Sectorial de la CRUE de Sostenibilitat, en el grup de treball "Sensibilització Curricular", amb la intenció de crear sinergies i marcs d'actuació consensuats en l'àmbit nacional.

Es tracta d'una àrea d'investigació i actuació en la qual encara falten criteris comuns sobre les competències a integrar,  i on el seu aprenentatge i avaluació, constitueixen encara un limitant.

Durant el projecte es desenvoluparan marcs i processos que facilitin la integració de la sostenibilitat en el currículum universitari de manera holística a través de la cartografia i validació de pràctiques pedagògiques, la diagnosi de l'estat de les universitats espanyoles i la creació de materials d'ensenyament i aprenentatge pel desenvolupament de les competències en sostenibilitat en els titulats en el sistema universitari espanyol.

Àmbit: Estatal

Coordina: Universitat Politècnica de Catalunya  

Entitats/institucions participants: 

Universidad Autónoma de Madrid
Universidad de Cádiz
Universidad Camilo José Cela
Universidad de Córdoba
Universitat de Girona
Universitat Internacional de Catalunya
Universidad de Sevilla
Universidad de Salamanca

Entitat finançadora: Secretaria de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación- Programa Estatal de Investigación, Desarrollo e Innovación Orientada a los Retos de la Sociedad, Convocatoria 2015, Modalidad 1: «Proyectos De I+D+I»

Pressupost del projecte: 62.920,00 €

Data d'inici: 15.09.2016 Data prevista de finalització: 15.09.2019 

Investigador responsable: Jordi Segalàs i Fermín Sánchez

 

Integrar i promoure les problemàtiques globals en els ensenyaments científic-tècnics

 

Integrar i promoure les problemàtiques globals en els ensenyaments científic-tècnics

La iniciativa present pretén promoure la integració de temàtiques relacionades al desenvolupament humà i sostenible (DHS) i les problemàtiques globals com a aspectes transversals als estudis superiors i de secundària de l’àmbit científic-tecnològic de l’entorn de la ciutat de Barcelona.

Per tant, l’objectiu últim de l’acció és contribuir, en l’àmbit de l’educació formal, a millorar el coneixement per part dels estudiants sobre les causes estructurals que provoquen la pobresa, les desigualtats, l’exclusió i la violència.
Aquest objectiu es pretén dur a terme mitjançant la implementació de dues línies de treball complementàries. Per una banda es pretén oferir al professorat eines teòriques i pràctiques de qualitat que millorin i promoguin la integració d’aquestes temàtiques a l’activitat docent. Per l’altra, es pretén afavorir el treball en xarxa entre els docents de secundària i d'universitat, i l'intercanvi actiu de recursos, experiències i coneixement.

 

Àmbit: Local

Coordina: Universitat Politècnica de Catalunya  

Entitats/institucions participants: Universitat Autònoma de Barcelona – Escola de Cultura de Pau

Entitat finançadora: Ajuntament de Barcelona

Pressupost del projecte: 99.560 €

Data d'inici: 01.11.2015 Data prevista de finalització: 30.10.2017 

Investigador responsable: Agustí Pérez Foguet

Més informació aquí.

 

ECORKWASTE

Gestió integrada i sostenible dels residus de suro en la indústria del suro

 

L’objectiu principal del projecte ECORKWASTE és la demostració de la viabilitat tècnica, medi ambiental i econòmica de la revalorització del subproducte de la indústria surera, d’acord amb la mida de la partícula. Certa mesura de partícula de subproducte de la indústria surera serà utilitzada com a material absorbent en aiguamolls construïts, com sistema d’eliminació de components orgànics de l’aigua residual de la indústria vitivinícola. Altres residus del suro, com taps, residus de suro reblits en procés de descontaminació en aiguamolls construïts i suro en pols, seran utilitzats com substrat per a una revalorització energètica en processos de gasificació.

 

ECORKWASTE recull i té en compte les prioritats en la gestió de residus establerts en la Directiva Marco de Residus 2008/98 / CE, així com l’objectiu de la gestió de residus per a una Europa de Recursos Eficients i per al 7è Programa d’Acció Ambiental. A més, també s’aborden els principals objectius de la Directiva 1999/31 / CE sobre la bioremediació de residus en abocadors.

Àmbit: Local

Coordina: Universitat Politècnica de Catalunya  

Entitats/institucions participants: Fundació CTM Centre Tecnològic (CTM), Institut Català del Suro (ICSuro), INNOVI, Grupo TYPSA

Col·laboadors: Codorniu

Entitat finançadora: European Comission - Environment (LIFE Programme)

Pressupost del projecte: 1.903.898,00 €

Data d'inici: 01.09.2015 Data prevista de finalització: 31.12.2018 

Investigador responsable: Joan de Pablo Ribas

Web: www.ecorkwaste.eu

 

 

Finalitzats

 

Transversalitzant el DHS en les ensenyances tècniques a l’entorn de Barcelona (Entitat finançadora Ajuntament de Barcelona, 01.10.2013 - 31.12.2014)
Investigador responsable
Agustí Pérez Foguet


LA DIMENSIÓ GLOBAL ALS ESTUDIS TECNOLÒGICS "GDEE" - Transversalitzant l'educació per al desenvolupament (Entitat finançadora EuropeAid, 01.02.2013 - 31.01.2015)
Investigador responsable
Agustí Pérez Foguet


Xarxa Andina de Posgraus en Gestió Integrada dels Recursos Hídrics (RAP-GIRH)
(Entitat finançadora EuropeAid, 01.04.2012/01.04.2015)
Investigador responsable
Núria Miralles

 

Creació i reforç de capacitats de l'ARA-Nord per a la planificació i gestió de recursos hídrics a les conques internes de Cabo Delgado, Moçambic
(Entitat finançadora EuropeAid, 01.03.2012/01.09.2014)
Investigador responsable Agustí Pérez Foguet

 

Establishing Modern Master-level Studies in Industrial Ecology (IEMAST)
(Entitat finançadora EACEA, 15.10.2011/14.10.2014)
Investigador responsable
Jordi Segalàs

 

Training Courses for Public Services in Sustainable Infrastructure Development in Western Balkans (SDTRAIN)
(Entitat finançadora EACEA, 15.10.2011/14.10.2014)
Investigador responsable Jordi Segalàs

 

Erasmus Intensive Program: International Seminar on Sustainable Technology Development (STD)
(Entitat finançadora OAPEE-Unidad de Educación Superior 2012-1-ES1-ERA10-54367 EACEA, 2011/2014)
Investigador responsable Jordi Segalàs

 

Valorització en origen de residus orgànics en el Parc Mediterrani de la Tecnologia
(Entitat finançadora Diputació de Barcelona i Universitat Politècnica de Catalunya (Llavors de Sostenibilitat 2010)
Investigador responsable Xavier Martínez Farré

Pàgina web http://compostpmt.cbl.upc.edu/

 

Desenvolupament d'un sistema participatiu sobre la qualitat ecològica dels rius a la regió de Cajamarca
(Entitat finançadora AECID, 01.02.2012/01.02.2013)
Investigador responsable
Núria Miralles

 

Acció col·lectiva, gestió de recursos hídrics i adaptació al canvi climàtic a la regió central de Nicaragua
(Entitat finançadora AECID, 13.12.2011/12.12.2012)
Investigador responsable Agustí Pérez Foguet

 

Millora de l'avaluació i planificació dels serveis d'Aigua, Sanejament i Higiene en context rural i periurbà, mitjançant el desenvolupament d'eines de gestió amb enfocament basat en drets
(Entitat finançadora AECID, 01.11.2011/31.10.2012)
Investigador responsable Agustí Pérez Foguet

 

Creation of third cycle studies - Doctoral Programme in Renewable Energy and Environmental Technology  (CREDO)
(Entitat finançadora EACEA, 15.10.2010/14.10.2013)
Investigador responsable Jordi Segalàs

 

Accés a l'energia per als pobres a l'Àfrica subsahariana per assolir els Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni (Energy for All 2030)
(Entitat finançadora EuropeAid, 01.04.2010/01.04.2013)
Investigador responsable
Enrique Velo
Pàgina web http://grecdh.upc.edu/projectes/altres/e4a-2030


Estudi per al desenvolupament d'un sistema de monitorització del medi ambient a la zona del llac Titicaca
(Entitat finançadora AECID. Amb el co-finançament del CCD - fons 0,7% UPC, 31.10.2011/27.05.2012)
Investigador responsable
Núria Miralles

 

 

Assessorament per tal de garantir la Qualitat Tècnica dels Estudis i Plans necessaris per a la Construcció de Sistemes d’Irrigació a Arsi Zone, Etiòpia
(Entitat finançadora IntermonOxfam, 02.05.2011/30.06.2011)
Investigador responsable
Agustí Pérez Foguet

 

Pla d’acció per a la distribució dels serveis d’aigua, sanejament i higiene (WASH) als districtes de Suba i Homa bay
(Entitat finançadora UNICEF Kènia. Amb el co-finançament del CCD - fons 0,7% UPC, 01.11.2010/30.09.2011)
Investigador responsable
Agustí Pérez Foguet

 

 

Mapa de titulacions de Formació Permanent de la UPC en l’àmbit de la Sostenibilitat
(Entitat finançadora AECID, 01.10.2010/01.03.2011)
Investigador responsable
Alejandro Josa