Àrea d'Educació

Aigua | Construcció i Territori | Educació | Energia | Sector Productiu

 

Índex projectes en curs

 

Índex projectes finalitzats

 

En curs

 

EDINSOST2-ODS: INTEGRACIÓ DELS OBJECTIUS DE DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE EN LA FORMACIÓ EN SOSTENIBILITAT DE LES TITULACIONS UNIVERSITÀRIES ESPANYOLES

El projecte és la continuació del projecte EDINSOST (MINECO – EDU2015-65574-R). Es construeix sobre els resultats del projecte anterior afegint els Objectius del Desenvolupament Sostenible (ODS) de les Nacions Unides analitzant com introduir eficientment i eficaçment les competències en ODS en els graus del sistema universitari espanyol.

L'objectiu principal és graduar titulats amb les competències en sostenibilitat i els ODS que requereix la societat. Per això s'identificaran com s'han d'ensenyar/aprendre les competències en ODS, i es desenvoluparà formació per al professorat i eines d'aprenentatge.

 

Àmbit: Educació

Entitats/institucions participants:

 • Universitat Politècnica de Catalunya
 • Universidad Politécnica de Madrid
 • Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibersitatea
 • Universidad de Sevilla
 • Universidad Internacional de Catalunya
 • Universidad de Murcia
 • Universidad de Salamanca
 • Universidad Complutense de Madrid

Entitat finançadora: Ministerio Español de Ciencia, Innovación y Universidades, Agencia Estatal de Investigación, y el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, con el código RTI2018-094982-B-I00.

Pressupost del projecte: 58.564 €

Data d'inici: 10.2019. Data prevista de finalització: 09.2022. 

Investigador responsable: Jordi Segalàs i Fermín Sánchez

  

EEISHEA, Enhancing Entrepreneurship, Innovation and Sustainability in Higher Education in Africa

El Institut de sostenibilitat participa en un nou projecte Erasmus+ que promou emprenedoria, innovació i sostenibilitat a les universitats africanes.
El projecte, liderat per la Universitat de Aalborg (Dinamarca) té com a objectiu principal iniciar un canvi educatiu sustenible a les 5 institucions educatives més grans d’Àfrica integrades en el projecte, redissenyant unes millor pràctiques respecte als enfocaments d’aprenentatge i ensenyament i mètodes d’entrega.

 

Una conseqüència d’aquesta modernització serà l’impacte en el sector educacional d’Àfrica malgrat la disseminació de la informació de unes millors pràctiques. Una altra conseqüència serà la provisió de graduats equipats amb habilitats d’emprenedor i innovador per l’ocupabilitat i l’autoocupació i el reconeixement de temes de sostenibilitat rellevants per a la societat.

 

Àmbit: Global

Entitats/institucions participants: 

 • Universitat Politècnica de Catalunya a través del IS.UPC
 • Universitat de Aalborg (Dinamarca)
 • Universitat Politècnica de Catalunya
 • Aalborg University (Dinamarca)
 • University of Copenhagen (Dinamarca);
 • Roskilde University (Dinamarca);
 • Royal Institute of Technology (Suècia)
 • Kwame Nkrumah University of Science and Technology (Ghana);
 • University of Ghana (Ghana);
 • Sokoine University of Agriculture (Tanzania);
 • State University of Zanzibar (Tanzania);
 • Kilimanjaro Christian Medical University College (Tanzania).

Entitat finançadora: Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA)

Pressupost del projecte: 999.849 €

Data d'inici: 09.2017. Data prevista de finalització: 09.2022. 

Investigador responsable: Jordi Segalàs

 

 

Finalitzats

 

 

EDINSOST- Educació i Innovació Social per la Sostenibilitat

El projecte Educació i Innovació Social per la Sostenibilitat té com a objectiu formar graduats i graduades perquè liderin la superació dels reptes de la nostra societat cap a la sostenibilitat. La investigació és aplicada, de marcat caràcter multidisciplinari i contextualitzada en nou universitats que treballen conjuntament des de la Comissió Sectorial de la CRUE de Sostenibilitat, en el grup de treball "Sensibilització Curricular", amb la intenció de crear sinergies i marcs d'actuació consensuats en l'àmbit nacional.

Es tracta d'una àrea d'investigació i actuació en la qual encara falten criteris comuns sobre les competències a integrar,  i on el seu aprenentatge i avaluació, constitueixen encara un limitant.

Durant el projecte es desenvoluparan marcs i processos que facilitin la integració de la sostenibilitat en el currículum universitari de manera holística a través de la cartografia i validació de pràctiques pedagògiques, la diagnosi de l'estat de les universitats espanyoles i la creació de materials d'ensenyament i aprenentatge pel desenvolupament de les competències en sostenibilitat en els titulats en el sistema universitari espanyol.

Àmbit: Estatal

Coordina: Universitat Politècnica de Catalunya  

Entitats/institucions participants: 

Universidad Autónoma de Madrid
Universidad de Cádiz
Universidad Camilo José Cela
Universidad de Córdoba
Universitat de Girona
Universitat Internacional de Catalunya
Universidad de Sevilla
Universidad de Salamanca

Entitat finançadora: Secretaria de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación- Programa Estatal de Investigación, Desarrollo e Innovación Orientada a los Retos de la Sociedad, Convocatoria 2015, Modalidad 1: «Proyectos De I+D+I»

Pressupost del projecte: 62.920,00 €

Data d'inici: 15.09.2016 Data prevista de finalització: 15.09.2019 

Investigador responsable: Jordi Segalàs i Fermín Sánchez

  

Integrar i promoure les problemàtiques globals en els ensenyaments científic-tècnics

 

La iniciativa present pretén promoure la integració de temàtiques relacionades al desenvolupament humà i sostenible (DHS) i les problemàtiques globals com a aspectes transversals als estudis superiors i de secundària de l’àmbit científic-tecnològic de l’entorn de la ciutat de Barcelona.

Per tant, l’objectiu últim de l’acció és contribuir, en l’àmbit de l’educació formal, a millorar el coneixement per part dels estudiants sobre les causes estructurals que provoquen la pobresa, les desigualtats, l’exclusió i la violència.
Aquest objectiu es pretén dur a terme mitjançant la implementació de dues línies de treball complementàries. Per una banda es pretén oferir al professorat eines teòriques i pràctiques de qualitat que millorin i promoguin la integració d’aquestes temàtiques a l’activitat docent. Per l’altra, es pretén afavorir el treball en xarxa entre els docents de secundària i d'universitat, i l'intercanvi actiu de recursos, experiències i coneixement.

 

Àmbit: Local

Coordina: Universitat Politècnica de Catalunya  

Entitats/institucions participants: Universitat Autònoma de Barcelona – Escola de Cultura de Pau

Entitat finançadora: Ajuntament de Barcelona

Data d'inici: 01.11.2015 Data prevista de finalització: 30.10.2017 

Investigador responsable: Agustí Pérez Foguet

Més informació aquí.

 

Transversalitzant el DHS en les ensenyances tècniques a l’entorn de Barcelona

El projecte pretén proporcionar un enfocament regional de l’iniciativa europea GDEE (LA DIMENSIÓ GLOBAL ALS ESTUDIS TECNOLÒGICS "GDEE" - Transversalitzant l'educació per al desenvolupament), amb l’objectiu de multiplicar-ne l’impacte  a l’entorn de la ciutat de Barcelona. L’objectiu específic del projecte consta de dues línies de treball diferenciades. Per una banda es vol adaptar part dels materials del projecte europeu a la realitat catalana, amb l’objectiu d’afavorir la proximitat dels continguts i la implicació del professorat. A més a més, es pretén també apropar al professorat de secundària de l’àmbit de tecnologia a aquestes sinergies per tal que els estudiants de secundària comencin ja a treballar aquests conceptes.

Les principals activitats desenvolupades son (i) l’adaptació de materials docents; (ii) l’execució de 2 cursos semipresencials, un per a professorat universitari i l’altre per a professorat de secundària, amb la realització de les sessions presencials de curs de forma conjunta entre ambdós col·lectius; i (iii) la realització de tallers que apropin els investigadors de les universitats i les ONGs per tal de veure possibles línies de treball conjuntes d’interès per ambdues parts.

Àmbit: Local

Coordina: Universitat Politècnica de Catalunya.

Entitats/institucions col·laboradores: Escola de Cultura de Pau (UAB), Cesire – Aulatec.

Entitat finançadora: Ajuntament de Barcelona

Convocatòria: Programa d’Educació per al Desenvolupament de Barcelona solidària 2013

Investigador responsable: Agustí Pérez Foguet

Data inici: 01.10.2013.

Data prevista de finalització: 31.12.2014

  

LA DIMENSIÓ GLOBAL ALS ESTUDIS TECNOLÒGICS "GDEE" - Transversalitzant l'educació per al desenvolupament

La Dimensió Global en els Estudis Tecnològics -GDEE- és una iniciativa que pretén millorar el coneixement, la comprensió crítica i els valors actitudinals dels estudiants i dels postgraduats de les universitats científico-tecnològiques en relació al desenvolupament humà i sostenible (DHS) i el seu vincle amb la tecnologia. L'objectiu és promoure la integració del desenvolupament humà i sostenible com a aspecte transversal en el currículum, mitjançant la millora de les competències dels professors i a través de la seva participació i la dels estudiants en iniciatives relacionades amb el desenvolupament humà i sostenible.

 

Els resultats esperats són:

  • Augmentar les competències del personal acadèmic en la integració del desenvolupament humà i sostenible com a tema transversal en l'ensenyament.
  • Crear una xarxa d'acadèmics per promoure la integració del desenvolupament humà i sostenible als estudis tecnològics.
  • Fomentar la connexió entre el coneixement teòric (professors i estudiants de les universitats) i la pràctica (a través d'organitzacions no governamentals).

   Per assolir aquests resultats, el GDEE pretén

   1. produir i difondre materials didàctics,
   2. capacitar els acadèmics en la integració del desenvolupament humà i sostenible,
   3. promoure la creació d'una xarxa d'acadèmics, i
   4. vincular l'acadèmia amb les ONGs a través d'accions formals i no formals en les universitats.

   Àmbit: Internacional.

   Entitats/institucions co-participants: Universitat Politècnica de Catalunya (Espanya), Universitat Politècnica de València (Espanya), Universidad Politécnica de Madrid (Espanya), Università degli Studi di Trento (Itàlia), Loughborough University (Regne Unit), ONGAWA (Espanya), Training Centre for International Cooperation (Itàlia), Practical Action (Regne Unit), Engineers without Borders (Regne Unit).

   Coordina: Universitat Politècnica de Catalunya.

   Entitat finançadora: EuropeAid.

   Convocatòria: Call: Non-State Actors and Local Authorities in Development - Raising public awareness of development issues and promoting development education in the European Union (EuropeAid/131141/C/ACT/MULTI).

   Contracte: DCI-NSAED/2012/280-929

   Investigador responsable: Agustí Pérez Foguet

   Data inici: 01.02.2013.

   Data prevista de finalització: 31.01.2015

   Pàgina web: http://gdee.eu/

    Més informació aquí.

    

   Xarxa Andina de Posgraus en Gestió Integrada dels Recursos Hídrics (RAP-GIRH)

   En el context d’aquest projecte s’ha detectat la necessitat creixent de comptar amb professionals amb un enfocament integrat de la gestió de l’aigua, interdisciplinaris i d’orientació regional. A arrel d’aquesta necessitat, el projecte pretén desenvolupar programes de postgrau amb una metodologia d’aprenentatge innovadora, amb un vincle amb el món laboral, empresarial i públic, i mètodes que fomentin la investigació aplicada i una xarxa permanent d’intercanvi i cooperació inter-universitària. Entre d’altres, cal destacar els següents objectius:

    

    • Reforçar els programes docents en sostenibilitat amb eines i mecanismes que promoguin un aprenentatge actiu basat en l’anàlisi de problemes socials actuals.
    • Potenciar en els programes docents i en la recerca realitzada a la UPC la consideració de les masses d’aigua com a ecosistemes de suport a la vida, més enllà de la seva consideració com a recurs econòmic i de planificació hidràulica.
    • Promoure les aliances amb institucions (acadèmiques i no acadèmiques) que treballen en l’àmbit de la sostenibilitat i la cooperació.

   Àmbit: Internacional.
   Entitats/institucions co-participants: Wageningen University & Research centre (Holanda), Universidad Mayor de San Simón (Bolivia), Universidad del Valle (Colombia), Universidad Central del Ecuador (Ecuador), Pontificia Universidad Católica del Perú (Perú), Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo (Perú) i Universitat Politècnica de Catalunya (Espanya).

   Coordina: Wageningen University & Research centre.
   Entitat finançadora: EuropeAid.
   Data d'inici: 01.04.2012.

   Data prevista de finalització: 01.04.2015.
   Responsable:
   Núria Miralles

     Més informació aquí.


   Establishing Modern Master-level Studies in Industrial Ecology  (IEMAST)

   El projecte pretén la creació d'un programa de Máster que prepari enginyers capaços de treballar en el disseny tecnològic dels sistemes industrials i urbans, processos industrials i productes de consum, tenint en compte els problemes ambientals i les restriccions socials i econòmiques a l'Azerbaidjan, Bielorússia, Kazakhstan i Ucraïna.


   Àmbit: Internacional.

   Universitats socies: KTH-Royal Institute of Technology, Universitat Politècnica de Catalunya, TU Delft, Qafqaz University, National Aviation Academy, Belarussian National Technical University, Mogilev State University of Food Technologies, Baranovich State University, Kazakh National Technical University, Caspian State University of Technology and Engineering, Atyrau Institute of Oil and Gas, National Technical University of Ukraine “Kiev Polytechnic Institute”, Chernihiv State Technological University
   Agents socials: National Agency for Higher Education, Sweden, Association of power efficient engineering of Ukraine, Kazphosphate LLC, Baku City Department of Ecology and Natural Resources, Institute for Nature Management, National Academy of Science, Belarus

   Coordina: Universitat Politècnica de Catalunya.

   Entitat finançadora: EACEA

   Contracte: 2-517346-TEMPUSIEMAST

   Núm. conveni: 2011-2537
   Núm. projecte: 517346

   Investigador responsable: Olga Kordas (KTH), Jordi Segalàs per la UPC.

   Data inici: 15-10-2011

   Data prevista de finalització: 14-10-2014

    

   Training Courses for Public Services in Sustainable Infrastructure Development in Western Balkans (SDTRAIN)

   El projecte pretén establir un sistema de formació de les autoritats públiques encaminades a millorar el nivell de coneixement del medi ambient i facilitar el bon govern i el desenvolupament d'infraestructures sostenibles als països dels Balcans Occidentals (Bosnia i Herzegovina, Serbia i Montenegro). Les universitats associades, amb la participació de representants d'Associacions d'Administracions Públiques locals o regionals, preparen un programa de cursos per a impartir a membres d'aquestes administracions. El projecte preveu un programa de reciclatge dels professors de les universitats associades, a les universitats de la UE que formen part del Consorci (KTH, SE; TU Delft, NL; PoliTO, IT; UPC, ES) i assegurar la continuïtat del programa de formació i el conjunt d'eines web més enllà del finançament del Programa Tempus.


   Àmbit: Internacional.

   Univesitats socies: KTH-Royal Institute of Technology, Universitat Politècnica de Catalunya, TU Delft, Qafqaz University, National Aviation Academy, Belarussian National Technical University, Mogilev State University of Food Technologies, Baranovich State University, Kazakh National Technical University, Caspian State University of Technology and Engineering, Atyrau Institute of Oil and Gas, National Technical University of Ukraine “Kiev Polytechnic Institute”, Chernihiv State Technological University
   Agents socials: National Agency for Higher Education, Sweden, Association of power efficient engineering of Ukraine, Kazphosphate LLC, Baku City Department of Ecology and Natural Resources, Institute for Nature Management, National Academy of Science, Belarus

   Coordina: Universitat Politècnica de Catalunya.

   Entitat finançadora: EACEA

   Contracte: 2-TEMPUS 530530-SDTRAIN

   Núm. conveni: 2012-3006
   Núm. projecte: 530530

   Investigador responsable: Olga Kordas (KTH), Jordi Segalàs per la UPC.

   Data inici: 15-10-2011

   Data prevista de finalització: 14-10-2014

    

   Erasmus Intensive Program: International Seminar on Sustainable Technology Development (STD)

   The International Seminar on Sustainable Technological Development is a way of exchanging knowledge and information about an annual topic within the field of sustainability. It will be developed during two weeks and conducted by professors from different European universities experts on future studies analysis (TUDelft, Chalmers UT, KTH, TUGraz among others). The constructive-learning activities will be focused on the connections between technology development, environmental problems and societal change. The seminar will develop case studies, round tables, practical visits, and others.

   The specific project goals will be:
   • To increase the understanding of Sustainability in the long term and the role of technology therein embedded in systems
   • To increase the capability to apply foresighting, forecasting and backcasting
   • To contribute to the development of scientific work competences of students
   • To increase the capability of teachers to teach the approach of future imaging, foresighting, forecasting and backcasting
   • To equip UPC with insight and capability to transfer knowledge on future imaging and backcasting for sustainable development in the Masters in SD and further in Catalonia and Spain
   • To become an experts meeting point and create networking activities among different groups and institution

   Universitats socies: KTH-Royal Institute of Technology, Universitat Politècnica de Catalunya, TU Delft, Chalmers University, Graz TU, Maribor University.
   Coordina: Universitat Politècnica de Catalunya.

   Entitat finançadora:OAPEE-Unidad de Educación Superior 2012-1-ES1-ERA10-54367

   Contracte: 2-ERA10-54367

   Núm. conveni:2012-1-ES1-ERA10-54367

   Data inici: 2011

   Data prevista de finalització: 2014

   Persona o persones de contacte: Jordi Segalàs, Gemma Tejedor
   Per a més informació:
   http://is.upc.edu/ca/seminaris-i-jornades/seminaris/international-seminar-std
   http://is.upc.edu/ca/seminaris-i-jornades/seminaris/std-2013

    

   Creation of third cycle studies - Doctoral Programme in Renewable Energy and Environmental Technology  (CREDO)

   El projecte està dissenyat per a promoure capacitats en educació, investigació, explotació del coneixement i innovació, en l'àrea d'Energia Sostenible i Tecnologies del Medi Ambient a Ucraïna i Kirguizistan, mitjançant la cooperació estructurada i integrada amb universitats europees dins del marc d’un Programa de Doctorat conjunt en aquest camp. Per tal d’assolir aquest objectiu, el Consorci del projecte presentarà un Programa de Doctorat avançat i compatible amb les directrius de Bologna, en l'àmbit de l'energia sostenible i la Tecnologia Ambiental a set universitats associades. En una etapa inicial l'equip del projecte implementarà cursos de doctorat conjunts i proporcionarà la co-direcció de tesis doctorals, per tal de introduir el Programa Conjunt de Doctorat entre els socis del projecte.

   Àmbit: Internacional.

   Universitats socies: KTH-Royal Institute of Technology, University of Sarajevo, University of Banja Luka, KSUCTA, Osh Technological University, Universitat Politècnica de Catalunya, TU Delft, TUT, Technical University of Moldova, State Agrarian University of Moldova, NTUU “KPI”, National University of Water Management & Natures Resources Use
   Agents socials: National Agency for Higher Education (Sweden), European Energy Company (Ukraine), National Association for Promotion of Renewable Energy Sources (Moldova), Chamber of Economy of Federation of Bosnia and Herzegovina (Bosnia and Herzegovina), Ministry of Education and Science (Kyrgyzstan), Kyrgyzhouscommunonion under Ministry of Energy (Kyrgyzstan), Kyrgyz Scientific-Technical Centre "Energy“ (Kyrgyzstan)

   Coordina: Universitat Politècnica de Catalunya.

   Entitat finançadora: EACEA

   Contracte: 2-CREDO510952

   Núm. conveni: 2010-3361
   Núm. projecte: 510952

   Investigador responsable: Olga Kordas (KTH), Jordi Segalàs per la UPC.

   Data inici: 15-10-2010

   Data prevista de finalització: 14-10-2013

    

   Mapa de titulacions de Formació Permanent de la UPC en l’àmbit de la Sostenibilitat

   La UPC, mitjançant la Fundació Politècnica de Catalunya (FPC), presenta una oferta de formació permanent de postgrau relacionada amb els seus àmbits d’expertesa. S’entén per programes de formació permanent aquelles activitats dirigides a professionals que volen especialitzar-se o actualitzar i completar els seus coneixements incloent també, moltes vegades, la potenciació de les seves habilitats directives i de gestió. Per tant, es consideren activitats formatives d’especialització i de desenvolupament professional orientades a les demandes del mercat laboral i dels sectors d’activitat.

   Per tal de consolidar una oferta de formació permanent adequada i de qualitat es fa necessari revisar i ordenar el conjunt de programes que actualment s’imparteixen a la FPC. El present projecte pretén reflectir i analitzar quina és la formació que s’està oferint en l’àmbit de la sostenibilitat. A partir d’aquesta anàlisi, l’objectiu serà determinar mancances i solapaments existents, i establir un mapa de titulacions complet i adequat al context professional de Catalunya. La metodologia proposada identifica en primer lloc les necessitats formatives dels professionals, i s’avaluen les tendències dels sectors d’activitat relacionats. A continuació, s’analitza l’oferta en formació permanent impartida en l’actualitat des de la FPC. Fruit d’aquesta anàlisi i per concloure, s’elabora una proposta de programes de formació a desenvolupar en els propers cursos acadèmics.

   Àmbit: Local.
   Conveni subscrit amb: Fundació Politècnica de Catalunya.
   Data d'inici: 01.10.2010. Data de finalització: 01.03.2011.
   Responsable: Alejandro Josa